Acoustica 7.4.1

Acoustica 7.4.1

Acon AS – 8,4MB – Commercial – Windows
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Acoustica 4 is an ideal solution for audio editing and mastering. The program contains everything you need to create great sounding recordings and audio CDs, including professional tools for recording, analysis, editing and CD burning. The Acoustica user interface was designed with speed, accuracy and ease of use in mind. The support for audio resolutions up to 32 bit and sampling rates up to 192 kHz allows you to record and edit in an amazing audio quality.

A large range of high quality audio tools and effects are integrated in Acoustica — including tools for dynamic processing, equalizing, numerous effects such as reverb, chorus and flanger, as well time stretching and key transposition tools. Recordings distorted by noise, clicks, crackle, clipping or missing high frequency content can be restored. The support for DirectX and VST plug-ins allows you to use tools and effects from other third party manufacturers directly from Acoustica.

Tổng quan

Acoustica là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Acon AS.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acoustica là 7.4.1, phát hành vào ngày 24/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.3, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Acoustica đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,4MB.

Người sử dụng của Acoustica đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acoustica!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Acoustica cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Acon AS
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản